Wiki

Aus Highway Wiki

Version vom 2. Februar 2010, 08:35 Uhr von Highway (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

En wiki, från det hawaiiska ordet wikiwiki för snabb, är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ändringar publiceras omedelbart, utan att fördröjas av granskningförfaranden. Uppmärkning av länkar, typografi och annan formatering görs antingen med ett speciellt märkspråk som är enklare ur användarsynvinkel än HTML, eller genom WYSIWYG-redigering. Med ordet wiki syftas oftast på en öppen wiki där allmänheten har tillgång och alla besökare hjälps åt att skriva och förbättra sidornas innehåll, men det förekommer även wikier där enbart ett begränsat antal betrodda har möjlighet att skriva, och ibland även läsa. I dessa fall är wikitekniken enbart ett sätt att underlätta kollaborativt utvecklande av en webbplats.

En nyckel till wikikonceptet är versionshantering, det vill säga, när någon sparar en ny version av texten, finns den gamla kvar och kan återställas vid behov. Detta gör att vandalism, klotter och misstag kan återställas.

En wiki har likheter med ett webbpubliceringssystem (web content management system), som också är en webbplats som möjliggör versionshantering och kollaborativ webbaserad WYSIWYG-redigering, exempelvis av en grupp webbansvariga inom en organisation. Viktiga skillnader är att webbpubliceringssystem hanterar arbetsflöden för granskning och godkännande webbsidor innan publicering, och att sidorna organiseras i en hierarkisk trädstruktur. Vanligen har en wiki bättre sökmöjligheter.

Inhaltsverzeichnis

Historia

Ward Cunningham skapade 1995 ett internt system på företaget han arbetade på för att på ett enkelt sätt kunna uppdatera och lägga till ny information via en webbläsare. Systemet fungerade så bra att han lade ut systemet på internet och gav det namnet WikiWikiWeb. Wikiwiki betyder snabbt på hawaiianska. Cunningham skapade därmed den första wikisidan, Portland Pattern Repository's Wiki, som i dag fortfarande är en av Internets största wikisidor.

Blandade teckenformatet

Ord skrivna med blandade versaler och gemener utan mellanslag kallas inom wikirörelsen för WikiOrd. Detta var det ursprungliga sättet att länka mellan sidor inom en wiki men många wikier använder inte det längre.

Användningsområden

I dag används wikisystem huvudsakligen till:

I själva verket blir de flesta wikier en blandning av samtliga, eftersom de alla interagerar med varandra. Här nedan följer förklaring på olika typer av wiki och exempel:

Faktadatabaser (encyklopedier)

Samtliga wikier kan egentligen kallas för faktadatabaser, eftersom de används till att lagra information om något eller någon. Det finns dock wikier som mera utpräglat syftar till att vara encyklopedier. Wikipedia är en sådan wiki och dessutom den mest besökta av alla världens wikier. Den hade i augusti 2008 cirka 38,6 miljoner sidor sammanlagt i alla olika språkversioner.

Projekt

I projekt är wiki utmärkta eftersom det ger stor möjlighet att samordna samarbetet mellan olika parter i ett projekt. Man kan lätt följa arbetet på olika sidor i versionshanteraren. De flesta projektwikier är stängda för allmänheten. De förekommer dock både hos företag, universitet och grund- och gymnasieskolor.

Blogg

Att ha en wiki för att lägga upp dagböcker och loggar på är utmärkt främst på grund av enkelheten att skapa nya sidor. En projektwiki kan i många fall betraktas som en form av blogg.

Communities

Allting som en användare kan ändra på internet blir en variant på ett community, en samlingsplats där människor med samma intresse kan prata om ett specifikt eller mera ospecifikt ämne, därför blir en wiki för det självklart. Både faktabanker och projekt är communities och därför kan alla tidigare nämnda wikisajter betraktas som det.

Anteckningsbok

En wiki kan användas som en personlig anteckningsbok som man kan komma åt i hela världen. Dessa brukar ofta vara privata och inte vara till allmänhetens beskådan.

Wikifiering

Wikifiera är en verbifiering av ordet wiki och betyder att lägga in ordet i en wiki eller att formatera en artikel till wikikod.

Se även

Några stora wikier

Några andra offentliga svenska wikier

Observera att de flesta av dessa inte har öppet innehåll.

Källa

Wikipedia: Wiki

Externa länkar

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Werkzeuge
In anderen Sprachen